Antonio Porchia

About

Antonio Porchia (November 13, 1885 – November 9, 1968) was an Argentinian poet.

from Wikipedia

Quotes from Antonio Porchia