Fyodor Dostoyevsky

Fyodor Dostoyevsky is sometimes cited as:

Quotes from Fyodor Dostoyevsky