Thích Nhất Hạnh

About

Thích Nhất Hạnh (; Vietnamese: [tʰǐk̟ ɲə̌t hâjŋ̟ˀ] (listen); born as Nguyễn Xuân Bảo on 11 October 1926) is a Vietnamese Thiền Buddhist monk, peace activist, and founder of the Plum Village Tradition.

from Wikipedia

Quotes from Thích Nhất Hạnh